របៀបធ្វើសាកេបំពងស្រួយ - How to make Fried Breadfruit

Somar's Cooking 2022-01-14 18:01:07
ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

Breadfruit can be used in many kinds of recipes. In this episode, fried breadfruit is crispy and slightly sweet. It is best to serve with Ketchup or Chilis Sauce.

Ingredients:

Breadfruit

Cooking oil

Ketchup or Chili Sauce

សេចក្តីថ្លែងការណន៍ដើម:

ស្នាដៃដើមរបស់wemedia TNAOT,ការចម្លងឡើងវីញសូមទំនាក់ទំនងទៅអ្នកនិពន្ធដើម្បីសុំការអនុញ្ញាត​ បើមិនទាន់អនុញ្ញាតក្នុងការចម្លងនោះទេ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានក្នុងការលួចចម្លង។

ស្កេនQRកូដទាញយក រីករាយនឹងព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែប