មិត្ត64303966

· 2020-05-13

ពាក្យប្រដៅកូនទាំង១២ប្រយោគនៃអតីតនាយករដ្ធមន្រ្តីតៃវាន់។(ថ្លៃជាងមាសល្បីទូទាំងពិភពលោក)

#ចំណេះដឹង# #ពាក្យប្រដៅ# #អប់រំ និងការងារ#

6614

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)