មិត្ត508168222

· 2020-06-01

បាញ់ទៅខ្ញុំបំបាំងកាយហើយមើលអត់ឃើញបាញ់អោយងាប់ខ្លួនទៅ/call of duty mobile

#វីដេអូហ្គេម# #កម្សាន្ត#

291

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)