ពិតជាទំនងដល់ហើយ យកស្បែកជ្រូកមកធ្វើម្ហូបបានឈ្ងុយឆ្ងាញ់បែបនេះ

Bibi 2020-04-27 10:12:41
ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

ការណែនាំពិសេស

 • តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : សាច់គោបំពងប្រេងល្ង

  Mrr Pon 4267 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : សាច់គោបំពងប្រេងល្ង

  Mrr Pon 4267 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : សាច់គោបំពងប្រេងល្ង

  Mrr Pon 4267 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : វិធីបំពងឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្ទឹមសអោយស្រួយឆ្ងាញ់

  Mrr Pon 6071 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : វិធីបំពងឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្ទឹមសអោយស្រួយឆ្ងាញ់

  Mrr Pon 6071 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : វិធីបំពងឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្ទឹមសអោយស្រួយឆ្ងាញ់

  Mrr Pon 6071 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : ម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូក

  Mrr Pon 5350 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : ម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូក

  Mrr Pon 5350 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : ម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូក

  Mrr Pon 5350 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : ភ្លាបង្គាស្រស់

  Mrr Pon 6015 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : ភ្លាបង្គាស្រស់

  Mrr Pon 6015 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះរៀនធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា : ភ្លាបង្គាស្រស់

  Mrr Pon 6015 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

មិនមានផ្សេងទៀតទេ

ស្កេនQRកូដទាញយក រីករាយនឹងព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែប